Chinderfrage

(Text & Musik: Stefan Heimoz)

Isch dr Obelix stercher als du, Papa?
U wohnt im Himmel obe dr Himmelmaa?
Säg wär macht eigentlech so grossi Steine?
Het di Frou dört äne e Wolf ar Leine?
Luegt d Polizei, dass alli schnäll gnue fahre?
U säg, wo wachse eigentlech d Teigware?
Wosch du itz mit de Lego o chli schaffe?
U gfallts im Basler Zoo de Mönscheaffe?
Werum isch dr Mond plötzlech so dünn worde?
Würd är sich äch fröie über nes Zmorge?

Mys Chind, mängisch chani scho chli schmunzle
ab u zue muess i o d Stirne runzle
O we mir öppe mal en Antwort fählt
gisch du mir en Yblick i dyni Wält

Isch dr Niese dr höchscht Bärg uf dr Ärde?
Muess i i d Schuel, weni e Clown möcht wärde?
Säg gits o Mönsche, wo keni Chatze hei?
Wohnt üses Grosi eigentlech ganz ellei?
Werum blinket d Ambulanz, we si schnäll fahrt?
Werum hei di Zwärge i däm Buech ke Bart?
Hets de ganz vil Blueme im Chindergarte?
U werum muess i no so lang druf warte?
We öpper stirbt, cha är de nächär flüge?
U werum tüe di Grosse mängisch lüge?

Mys Chind, mängisch chani scho chli schmunzle
ab u zue muess i o d Stirne runzle
O we mir öppe mal en Antwort fählt
gisch du mir en Yblick i dyni Wält

Mys Chind, mängisch chani scho chli schmunzle
ab u zue muess i o d Stirne runzle
Mi dünkt das Spili ender umgekehrt
grad i ha nämlech ganz vil vo dir glehrt

Zurück