Bitte bewärte!

 (Tägscht & Musig: Stefan Heimoz)

I bstelle online Café, dä wird gliferet vor Ort
won i ds erschte Tassli trinke, chunnt es Mail, grad sofort:
Bitte bewärte!

Ga mit de Chind i d Jugi, gniesse d Papa-Ferie sehr
we nume nach de Ferie nid scho grad es Mail da wär:
Bitte bewärte!

Im Museum stuunen i über d Bilder a dr Wand
bim Usgang, da berchunnt me e Frageboge i d Hand:
Bitte bewärte!

We me bir Outobahnraschtstätte zur Tür usegeit
mässe si dört mit farbige Chnöpf d Chundezfrideheit:
Bitte bewärte!

Wüu i weder Café, no süsch öppis bewärtet ha
sy am übernächschte Tag, logisch, scho d Reminder da:
Bitte bewärte!

Wen i mit myre Frou schmuuse, bin i nöierdings ghemmt:
ha Angscht, s heig e Bewärtigschnopf u dass dä villech chlemmt

U we dir das Lied ghört heit, söttet dirs uf jede Fall:
Nei, dir müessts nid bewärte, aber danke für ds Zuelose, merci vilmal!

Zurück